Hotărârea nr. 420/2003

OBIECT: APROBAREA ÎNCEPERII PROCEDURILOR NECESARE DESFASURARII REFERENDUMULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI R

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 420

din data de 29 septembrie 2003

 

 

Obiect: aprobarea începerii procedurilor necesare desfăşurării Referendumului;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget, din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat sub nr. 46.182/2003, prin care s-a propus aprobarea  începerii procedurilor necesare desfăşurării Referendumului;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.104/2003, privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, art. 14, al. 1 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă începerea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei în limita sumelor solicitate de către Serviciile de specialitate, în limita sumei de 2,3 miliarde lei.

 Art. 2.  Pentru asigurarea unor fonduri până la obţinerea sursei de la Prefectura Judeţului  Braşov, se aprobă diminuarea Cap. 95.02. Fond de rezervă, cu suma de 637.153 mii lei şi majorarea cu aceeaşi sumă a Cap. 72.02. Alte Acţiuni.

 Art. 3.  Cheltuielile aferente desfăşurării Referendumului peste limita sumei de la art. 2, vor fi decontate de Primăria Municipiului Braşov de la Cap. 72.02. Alte Acţiuni, după primirea fondurilor.
 
 Art. 4. Contractele aferente activităţilor de organizare şi desfăşurare a Referendumului, vor fi încheiate de Biroul Licitaţii - Contracte.

 Art. 5. La primirea fondurilor de la bugetul de stat se va reîntregi fondul de rezervă.

 Art. 6. Primarul municipiului Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.