Hotărârea nr. 42/2003

OBIECT: SOLICITAREA PARCHETULUI NATIONAL ANTICORUPTIE - SERVICIUL ANTICORUPTIE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 913/2002, PRIVIND SOLICITAR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 42

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: solicitarea Parchetului  Naţional Anticorupţie - Serviciul Anticorupţie Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  expunerea de motive nr. 913/2002, privind  solicitarea Parchetului Naţional Anticorupţie - Serviciul Anticorupţie Braşov, înregistrată la  Serviciul Public Patrimoniu;
Având în vedere prevederile Legii locuinţei  nr. 114/1996, republicată şi H.G. nr. 1.275/2000, privind normele metodologice de punere în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată;
In temeiul art. 38,  lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a garsonierelor situate în Braşov, str. Al. cel  Bun nr. 27, înscrise  în C.F. nr. 32117, cu numerele top:
  - [(7440/2/2 - 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/15;
  - [(7440/2/2 - 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/17;
  - [(7440/2/2 - 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/18;
  - [(7440/2/2 - 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/19;
  - [(7440/2/2 - 7440/2/1/1/1)/(1/5)]/20.

 Art. 2. Se aprobă următoarele destinaţii pentru garsonierele menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre:
 - pentru 2 (două) garsoniere (ap. 15 şi 17) - locuinţă de serviciu;
 - pentru 2 (două) garsoniere (ap. 18 şi 19) - spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi vor fi folosite ca spaţii pentru cazarea persoanelor care vin în interesul Municipiului Braşov;
 - pentru 1 (una) garsonieră (ap. 20) - locuinţă de intervenţie.

 Art. 3.  Se aprobă închirierea către Parchetul Naţional Anticorupţie - Serviciul Anticorupţie Braşov, a apartamentelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu menţionate la art. 2 din prezenta hotărâre.

 Art. 4.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 27 octombrie 1995.

 Art. 5. Cheltuielile privind întreţinerea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (plata utilităţilor) se vor face din bugetul local al Municipiului Braşov, prin Serviciul Public Patrimoniu.

 
 Art. 6. Garsonierele  a căror destinaţie a fost aprobată conform art. 2 din prezenta hotărâre, se repartizează de comisia constituită conform H.C.L. nr. 372/2002.


 Art. 7.  Administrarea garsonierelor menţionate la art. 1, până la desemnarea unui administrator unic în conformitate cu H.C.L.  nr. 196/2002, va fi asigurată  de către Serviciul Public Patrimoniu.


 Art. 8.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.