Hotărârea nr. 418/2003

OBIECT: APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII ZILEI RECOLTEI, TÂRGULUI MESTERILOR SI ARTISTILOR POPULARI DIN ROMÂNIA (EDITIA A VI-A) SI A FESTIVALULUI TOAMNEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 200

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 418

din data de 29 septembrie 2003

 

  Obiect:  aprobarea organizării şi desfăşurării  Zilei Recoltei, Târgului  Meşterilor şi  Artiştilor Populari din România (ediţia a VI-a) şi a Festivalului Toamnei;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 9.352/2003 şi raportul de specialitate al Serviciilor Administrare Pieţe şi Platforme Comerciale respectiv Ocupare Locuri Publice din cadrul  Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea organizării şi desfăşurării Zilei Recoltei, Târgului  Meşterilor şi Artiştilor Populari din România (ediţia a VI-a) şi a Festivalului Toamnei;
 Având în vedere prevederile  H.C.L.  nr. 46/2003 şi H.C.L. nr. 284/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f, g şi  t şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă organizarea şi desfăşurarea evenimentelor Ziua Recoltei, de către  Consiliul Local Braşov prin Serviciul Public Patrimoniu, respectiv Târgul Meşterilor şi Artiştilor Populari din România (ediţia a VI-a) şi Festivalul Toamnei de către  S.C. X-Biz S.R.L., în perioada 3 - 5 octombrie 2003,  pe următoarele amplasamente aparţinând domeniului public amenajat şi neamenajat al Municipiului Braşov:

 (1) pentru Ziua Recoltei:  - Piaţa Astra
      - Piaţa Dacia (tronsonul 1)
      - Platoul pieţei  Star

 (2) pentru Târgul Meşterilor şi Artiştilor Populari din România, respectiv
       Festivalul Toamnei: 
      - Piaţa Sfatului


 Art. 2. Pieţele prevăzute la art. 1, alin. (1), vor fi închise în data de 3 octombrie  2003, în vederea amenajării acestora pentru Ziua Recoltei.

 Art. 3. În zilele de 4 şi 5 octombrie 2003, pe tonetele amplasate în pieţele menţionate la art. 1, alin. (1) se vor comercializa strict legume, fructe şi citrice.

 Art. 4. În data de 4 octombrie  2003, tonetele nr. 73 - 122, respectiv 140 - 165 din piaţa Astra vor fi evacuate, urmând a fi reamplasate în data de 6 octombrie 2003.


 Art. 5. Ocuparea terenului situat în Piaţa Sfatului, menţionat la art. 1, alin. (2), se va face pe bază de abonament, eliberat de Serviciul Public Patrimoniu, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 46/2003, document în care se vor menţiona condiţiile impuse organizatorului pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentelor:

 a) Având în vedere desfăşurarea de activităţi comerciale şi de alimentaţie publică, organizatorul va monta numărul necesar de toalete ecologice mobile;

 b) Organizatorul va obţine toate avizele şi autorizaţiile impuse de lege pentru buna desfăşurare a manifestărilor;

 c) Programul zilnic de desfăşurare al  manifestărilor se va încadra  în intervalul orar 10.00 - 23.00, iar comercializarea băuturilor alcoolice se va face până la ora 22.00;

 d) În cadrul activităţilor desfăşurate se va avea în vedere respectarea nivelului maxim de  zgomot urban de 60 dB, prevăzut de reglementările legale în vigoare.


 Art. 6. Organizatorul Târgului Meşterilor şi Artiştilor Populari din România, şi al Festivalului Toamnei, respectiv S.C. X-Biz S.R.L., va constitui şi depune în contul Serviciului Public Patrimoniu o garanţie de bună execuţie în cuantum de 15.000.000 lei, fundamentată conform anexei 1 la prezenta hotărâre.


 Art. 7.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.