Hotărârea nr. 417/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 110 DIN 7 APRILIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 7.009/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 417

din data de 29 septembrie 2003

 

 


 Obiect:  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110 din 7 aprilie 2003;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 7.009/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind modificarea adresei stradale a Căminului nr. 2 - Liceul Nicolae Titulescu Braşov;
 Având în vedere art. 66, alin. (43) din O.U.G. nr. 184/2001, pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995, Protocolul nr. 5.847/2003, încheiat cu Liceul Nicolae Titulescu;
 În temeiul art. 38, lit. f , g  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr.110 din 7 aprilie  2003, în sensul ca str. Metalurgiştilor nr. 2, bl. 4 din context, se înlocuieşte cu   "str. 13 Decembrie nr. 125".


 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 7 aprilie 2003, modificată conform art. 1 va fi republicată.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 110 din 7 martie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 417 din data de 29 septembrie 2003

 

 Obiect: reglementarea  situaţiei “Căminului nr. 2”,  situat  în  incinta Liceului  Nicolae Titulescu - Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 125;


     

 Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de  7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.787/2002, prin  care se propune reglementarea situaţiei “Căminului nr. 2”, situat în incinta Liceului Nicolae Titulescu - Braşov, str. 13 Decembrie nr. 125;
 Având în vedere art. 66, alin (43) din O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii  învăţământului nr. 84/1995;
 În temeiul art. 38, lit. f,  g, n, art. 125 (1) şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 
H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art.1.  Se aprobă prelungirea cu un an a contractelor de închiriere, având ca obiect spaţiile locative aferente imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 125 (Căminul nr. 2 - Liceul Nicolae Titulescu Braşov), condiţionat de obţinerea avizului conform al ministrului educaţiei si cercetării, privind schimbarea destinaţiei bazei materiale, din cămin în bloc de locuinţe - dispoziţie prevazută în art. 166, alin (43) din O.U.G. nr.  184/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii  învăţământului nr. 84/1995.


 Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.