Hotărârea nr. 416/2003

OBIECT: PLATA CATRE ASOCIATIA DE PROPRIETARI JUPIDO DIN BRASOV A SUMEI DE 11.080.000 LEI, REPEREZENTÂND CONTRAVALOAREA CE REVINE MUNICIPIULUI PENTRU INSTALAREA CENTRALEI TERMICE DE SCARA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 416

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect:  plata către Asociaţia de Proprietari JUPIDO din Braşov a sumei  de 11.080.000 lei, reperezentând contravaloarea ce revine Municipiului pentru instalarea centralei termice de scară;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 3.969/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă,Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind plata către Asociaţia de Proprietari  JUPIDO Braşov, a sumei de 11.080.000 lei, reprezentând contravaloarea ce revine Municipiului Braşov, pentru instalarea centralei de scară;
 Având în vedere H.C.L. nr. 279/1999, H.C.L. nr. 409/2002 şi H.C.L. nr. 100/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă plata sumei de 11.080.000 lei, din cap. 62.02., Titlul 20 - Cheltuieli materiale şi servicii, către Asociaţia de Proprietari JUPIDO din Braşov, str. Jupiter nr. 2, reprezentând contravaloarea ce revine Municipiului Braşov, pentru instalarea centralei termice de scară la scara C a imobilului din str. Jupiter nr. 2.


 Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.