Hotărârea nr. 415/2003

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIEI S.C. TURKMEN S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 8.730/2003 A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU, PRIVIND RESPINGEREA CONTES

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 415

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect:  respingerea contestaţiei S.C. TURKMEN S.R.L.;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 8.730/2003 a Serviciului Public Patrimoniu, privind respingerea contestaţiei S.C. TURKMEN S.R.L.;
 Având în vedere H.C.L. nr. 161/2003 şi H.C.L. nr. 281/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol  Unic.   Se respinge contestaţia S.C. TURKMEN S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 39.375/2003.