Hotărârea nr. 414/2003

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MURESAN ADRIAN, MURESAN ELENA MONICA, ARISANU MARIAN AUREL, PRIPU ADELINA SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 414

din data de 29 septembrie 2003

 

 

 Obiect:  aprobarea unui schimb de terenuri între Mureşan Adrian, Mureşan Elena Monica, Arişanu Marian Aurel, Pripu Adelina şi Statul Român;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 9.687/17.09.2003 a Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Mureşan Adrian, Mureşan Elena Monica, Arişanu Marian Aurel, Pripu Adelina şi Statul Român;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă schimbul dintre terenul situat în Braşov, str. Verii f.n., înscris în  C.F. nr. 22610 Braşov, cu nr. top. 8828/2/a/15/1, în suprafaţă de 440,00 m.p., proprietari Mureşan Adrian, Mureşan Elena Monica, Arişanu Marian Aurel, Pripu Adelina şi terenul situat în Braşov, B-dul Griviţei f.n., care se va înscrie în C.F. nr. 9737 Braşov, sub nr. top. 9346/1/1/1/1/2, 9347/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 3.200,00 m.p., proprietar Statul Român.

 Art. 2.  Terenul înscris în C.F. nr. 22610 Braşov, cu nr. top. 8828/2/a/15/1, va trece în proprietatea Statului Român, iar terenul identificat în C.F. nr. 9737 Braşov, cu  nr. top. 9346/1/1/1/1/2,  9347/1/1/1/1/1/1/2, va trece în proprietatea  lui Mureşan Adrian, Mureşan Elena Monica, Arişanu Marian Aurel, Pripu Adelina, în cote indivize.

 Art. 3.  Se împuterniceşte Serviciul Public Patrimoniu, să încheie actul autentic de schimb, menţionat la art. 1.

 Art. 4. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică şi topografică, întocmit de ing. Marilena Catană şi raportul de evaluare întocmit de S.C. ROMY EVAL  CONSULTING  S.R.L.

 Art. 5.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 355/2001.

 Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.