Hotărârea nr. 413/2003

OBIECT: TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. LILIACULUI NR. 5; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 413

din data de 29 septembrie 2003

 

 

  Obiect:  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a terenului situat în Braşov, str. Liliacului nr. 5;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 154/2003 a Serviciului Public Patrimoniu, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a terenului situat în Braşov, Str. Liliacului nr. 5;
 Având în vedere H.G. nr. 972/2002, Legea nr. 213/1998, art. 10;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a  imobilului situat în Braşov, str. Liliacului nr. 5, identificat prin C.F. nr. 20250, cu nr. top. 6898/1, 6898/2.

 Art. 2.  Se revocă dreptul de folosinţă a "Ministerului Învăţământului Public" pentru imobilul identificat prin C.F. nr. 20250, cu nr. top. 6898/1, 6898/2.


 Art. 3.  Se radiază la nr. top. 6898/1 "Casă de lemn şi curte la Noua de 431,53 m.p." şi se va înscrie "teren de construcţii de 431,53 m.p.".


 Art. 4.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.