Hotărârea nr. 412/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL MUNCII NR. 38, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI TOMI IOAN FLORIN SI TOMI VALERIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRI

 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 412

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect:  concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul  Muncii nr. 38, în vederea      realizării unui acces din exterior, beneficiari Tomi Ioan Florin şi Tomi Valeria;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 7.752/2003 a Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Muncii nr. 38;
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e  din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Muncii  nr. 38, ientificat prin C.F. nr. 31777, cu nr. top. 6755/1/18/2, în suprafaţă de  4,50  m.p., către Tomi Ioan Florin şi Tomi Valeria.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00  Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1952/2003, este de realizare a  unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31854, cu nr. top. 6757/7/16.

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.