Hotărârea nr. 410/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 101, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BANCIU SIMION SI DOMNICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003;

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 410

din data de 29 septembrie 2003

 

 

  Obiect:  concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 101, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Banciu Simion şi Domnica;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 4.795 din 18.06.2003 a Serviciului Public Patrimoniu prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 101;
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e  din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 101, ientificat prin C.F. nr. 32738, cu nr. top. 7509/1/2/8, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Banciu Simion şi Domnica.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1773 din 02.04.2002, este de realizare a  unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 30298, cu nr. top. 7555/1/45.

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.