Hotărârea nr. 41/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOPORASULUI NR. 29, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI BUCSA STEFAN SI BUCSA MARGARETA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 41

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toporaşului nr. 29, în vederea extinderii  construcţiilor existente, beneficiari Bucşa  Ştefan şi Bucşa Margareta;     


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 1.243/2002, privind concesionarea   terenului situat în Braşov, str. Toporaşului nr. 29, în vederea extinderii construcţiilor existente;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. e şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 (privind regimul concesiunilor) şi adresa nr. T. ad. 11.096/2000/2001 a D.A.U.- Serviciul Autorizări Construcţii;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Toporaşului nr. 29, identificat prin C.F. nr. 23493, cu nr. top. 8782/1/c/192, în suprafaţă de 239,54 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către Bucşa Ştefan şi Bucşa Margareta.

 Art. 2.  Preţul terenului  determinat în condiţii de piaţă, este de 25 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 1 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4.  Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2.298/2000 este pentru construirea a două camere, bucătărie, baie + toaletă şi hol în extindere la imobilul înscris în C.F. nr. 23508, cu nr. top. 8782/1/c/193/1.


 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.