Hotărârea nr. 409/2003

OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE NECESITATE SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42 SI STR. JUPITER NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 409

din data de 29 septembrie 2003

 

 
  Obiect:  prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate situate în Braşov, str. Lânii nr. 42 şi str. Jupiter nr. 2;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 8.108/2003 şi Raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate din str. Lânii nr. 42 şi str. Jupiter nr. 2;
 Având în vedere  prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, H.C.L.  nr. 409/2002, H.C.L. nr. 461/2002 şi H.C.L. nr. 100/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere a locuinţei de necesitate situată în Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. A, ap. 12, atribuită familiei Szasz Ştefan, pentru o perioadă de 6 luni.

 Art. 2. Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere al locuinţei de necesitate situată în Braşov, str. Jupiter nr. 2, sc. C, ap. 36, atribuită familiei Dima Catinca pentru o perioadă de 6 luni.

 Art. 3. Termenul prevăzut la art. 1, pct. b din Hotărârea Consiliului Local nr. 461/2002, se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data prezentei hotărâri.

 Art. 4.  Serviciul Public Patrimoniu şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.