Hotărârea nr. 408/2003

OBIECT: PLATA CATRE ASOCIATIA DE PROPRIETARI VIAL DIN BRASOV A SUMEI DE 1.375.000 LEI, REPREZENTÂND COTA CE REVINE MUNICIPIULUI BRASOV, PENTRU REPARARE ACOPERIS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 20

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 408

din data de 29 septembrie 2003

 

 


 Obiect:  plata către Asociaţia de Proprietari VIAL din Braşov a sumei de 1.375.000 lei,  reprezentând cota ce revine Municipiului Braşov, pentru reparare acoperiş;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 7.985/2003 şi Raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind plata către Asociaţia de Proprietari VIAL Braşov, a sumei de 1.375.000 lei, reprezentând cota ce revine Municipiului Braşov pentru repararea acoperişului;
 Având în vedere H.C.L. nr. 35/2000 şi H.C.L. nr. 162/2001;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă plata sumei de 1.375.000 lei din cap. 63.02., titlul 20 - cheltuieli materiale şi servicii, către Asociaţia de Proprietari VIAL din Braşov, str. Vişinului nr. 2, sc. A, ap. 15, reprezentând cota ce revine Municipiului Braşov pentru repararea unei jumătăţi din acoperişul scării A a imobilului din Braşov, str. Vişinului nr. 2.


 Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.