Hotărârea nr. 407/2003

OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 29.702/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 29.702/2003 AL DIRECTIEI FISCALE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 407

din data de 29 septembrie 2003

 


 Obiect:  acordarea  de  facilităţi  fiscale;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 29.702/2003 şi Raportul de specialitate  nr. 29.702/2003  al  Direcţiei  Fiscale  Braşov, prin care se propune acordarea de facilităţi fiscale, acordate S.C. POIANA TELEFERIC S.R.L.;
 Având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 12 din O.U.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare, precum şi prevederile art. 1, alin. 7, lit. b din H.G. nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetarelor  locale;
 În temeiul art. 38, lit. b şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de 12 luni, a obligaţiei bugetare restante la 31 decembrie  2001, în sumă  de 82.193.712 lei, reprezentând impozit pe clădiri.

 Art. 2.  Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere calculate până la 8 aprilie 2002, în sumă de 168.727.464 lei.

 Art. 3.  În termen de 60 de zile de la semnarea Convenţiei în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare societatea comercială beneficiară va constitui o garanţie în sumă de 13.698.952 lei.

 Art. 4. Societatea comercială  beneficiară va transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii orice intenţii de înstrăinare de active pe perioada derulării înlesnirilor la plată.

 Art. 5. Înlesnirile la plată îşi pierd valabilitatea în situaţia în care debitorii nu îşi achită obligaţiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiei încheiate în baza prevederilor O.U.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare.

 Art. 6. Nerespectarea termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată, atrage anularea acestora, începerea urmăririi silite pentru întreaga sumă neplătită precum şi obligaţia la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere, calculate de la data la care termenele şi condiţiile nu au fost respectate.

 Art. 7. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.