Hotărârea nr. 406/2003

OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE ÎN BAZA O.G. NR. 40/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 59.369/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 59.369/2003 A

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 406

din data de 29 septembrie 2003

 


 Obiect:  acordarea de facilităţi fiscale în baza O.G. nr. 40/2002;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 59.369/2003 şi Raportul de specialitate  nr. 59.369/2003  al  Direcţiei  Fiscale  Braşov;
 In conformitate  cu prevederile  art. 1 şi art. 27 din O.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare şi art. 14 din H.G.  nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a  înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 28.195.127 lei şi a penalităţilor de întârziere în sumă de 316.698 lei, calculate până la data de 8 aprilie 2002, datorate de d-nul MAFTEI GHEORGHE, domiciliat în Braşov, str.  Mihai Viteazul nr. 23 A.


 Art. 2.   Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.