Hotărârea nr. 405/2003

OBIECT: APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A DIRECTIEI FISCALE BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 73.981 DIN 23 SEPTEMBRIE 2003

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 405

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect:  aprobarea modificării listei de investiţii a Direcţiei Fiscale Braşov  pe anul 2003;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 73.981 din 23 septembrie 2003 şi Raportul de specialitate nr. 73.981 din 23 septembrie 2003 al  Direcţiei Fiscale Braşov, privind aprobarea modificării listei de investiţii a Direcţiei Fiscale Braşov, pe anul 2003;
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 20, alin. 4 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul  art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă modificarea listei de investiţii a Direcţiei Fiscale Braşov, pe anul 2003, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.