Hotărârea nr. 404/2003

OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA CU TIMP PARTIAL PENTRU DIRECTIA FISCALA BRASOV - INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 404

din data de 29 septembrie 2003

 

 

  Obiect:  prelungirea  contractelor individuale de muncă cu timp parţial pentru  Direcţia Fiscală Braşov - instituţie publică de interes local;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 32.396 din 22 septembrie 2003 şi Raportul de specialitate nr. 32.396 din 22 septembrie 2003, al Serviciului juridic, resurse umane şi audit din cadrul Direcţiei Fiscale;
 Având în vedere Decizia nr. 43 din 17 aprilie 2003, prin care s-au aprobat condiţiile de angajare pe perioadă determinată până la data de 1 iulie 2003 a persoanelor cu contract indivudual de muncă cu timp parţial pentru Direcţia Fiscală Braşov;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii;
 În temeiul  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă prelungirea contractelor individuale de muncă cu timp parţial pentru Direcţia Fiscală Braşov, instituţie publică de interes local, până la data de 31 decembrie 2003.


 Art. 2.  Directorul Direcţiei Fiscale Braşov şi Serviciul juridic, resurse umane şi audit vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.