Hotărârea nr. 402/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - 2 VILE TURISTICE, STR. POIANA RUIA F.N., POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 402

din data de 29 septembrie 2003

 

  Obiect: aprobarea documentaţiei  "P.U.D. - 2 vile turistice, str. Poiana Ruia f.n.,  Poiana Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 42.775 din 9 septembrie 2003 a Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei  "P.U.D.  - 2 vile turistice, str. Poiana Ruia f.n., Poiana Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - 2 vile turistice, str. Poiana Ruia f.n., Poiana Braşov", iniţiată de Dan Ştefan şi întocmită de arh. Emil Goidea, identificată în C.F. nr. 24014/03 iulie 2003, sub nr. top. 14223/15/2/44.


 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare ape uzate, devieri reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare  de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.