Hotărârea nr. 401/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE SISTEM ÎNCALZIRE GRUP SCOLAR ASTRA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND L

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 401

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii "Modernizare sistem încălzire Grup Şcolar ASTRA";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive a Serviciului Tehnic Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne înregistrat cu nr. 44.992 din 22 septembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Modernizare sistem încălzire Grup Şcolar ASTRA";
 Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 500/2002, art. 42;
 În temeiul art. 38, lit. l,  m  şi n   din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-eonomici aferenţi obiectivului de invetiţii "Modernizare sistem încălzire Grup Şcolar ASTRA", după cum urmează:

  Valoarea totală :   - 5.109.599 mii lei
  din care C + M :   - 2.896.275 mii lei
  Durata de execuţie :   - 3 luni
  Capacitatea instalată:  - 1.975 kW

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.