Hotărârea nr. 400/2003

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA A PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV IOAN GHISE NR. 42.593 DIN 8 SEPTEMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA NR. 42.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 400

din data de 29 septembrie 2003

 

 

 

  Obiect: reclamaţia administrativă a Primarului Municipiului Braşov Ioan Ghişe  nr. 42.593 din  8 septembrie 2003;

 

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând reclamaţia administrativă  nr. 42.593 din 8 septembrie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Contencios şi pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 nr. ad. 42.593/2003;
 Având în vedere  prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990;
 În temeiul art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se respinge reclamaţia administrativă nr. 42.593/2003 şi se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2003, în forma în care a fost adoptată, din cauza lipsei calităţii procesuale active a reclamantului.