Hotărârea nr. 40/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. CETATUIA F.N. (ZONA STR. COLINEI NR. 1-2) CATRE ENE GHEORGHE, LAZAR COSTICA SI NAN MARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 40

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Cetăţuia f.n.  (zona str. Colinei nr. 1-2) către Ene Gheorghe, Lazăr Costică şi Nan Maria;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 232/2002, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Cetăţuia f.n. (zona str. Colinei nr. 1 - 2);
Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000; H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
In temeiul  H.C.L. nr. 21/2000, art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Ene Gheorghe, Lazăr Costică şi Nan Maria, asupra imobilelor - garaje, situate în Braşov, str. Cetăţuia f.n. (zona str. Colinei nr. 1 -2), construite în baza A.C. nr. 72/1974 şi A.C. nr. 34/1974.

 Art. 2.  Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, str. Cetăţuia f.n. (zona str. Colinei nr. 1 - 2), ce se vor înscrie în C.F. nr. 20250:
 - nr. top. 5751/2/1/1/2 , în suprafaţă de 29,2 m.p. către  Ene Gheorghe;
 - nr. top. 5751/2/1/1/3,  în suprafaţă de 27,4 m.p. către Lazăr Costică;
 - nr. top. 5751/2/1/1/4,  în suprafaţă de 27,4 m.p. către Nan Maria.

 Art. 3. Preţul terenurilor  menţionate la art. 2, este de 25 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 25 USD/m.p. : 25 ani = 1 USD/m.p.

 Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 5. Se înscrie dreptul de servitute de trecere cu piciorul şi autovehicule în favoarea imobilelor înscrise în C.F. nr. 20250 cu numerele top. 5751/2/1/1/2, 5751/2/1/1/3 şi 5751/2/1/1/4, ca fonduri dominante asupra terenului înscris în C.F. nr. 20250 cu nr. top. 5751/2/1/1/1/1, ca  fond servant.
 
 Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.