Hotărârea nr. 4/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "REABILITARE SCOALA GENERALA NR. 5, CORP B"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANAL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 4

din data de 27 ianuarie 2003

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării  obiectivului de investiţii: "Reabilitare Şcoala Generală nr. 5, Corp B";


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Investiţii din Direcţia Gospodărie Oraş, înregistrat cu nr. T. 42.933 din 19 decembrie 2002, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: "Reabilitare Şcoala Generală nr. 5,  Corp B";
Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 189/1998, art. 16;
În temeiul art. 38, lit. m şi x  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi  obiectivului de investiţii "Reabilitare Şcoala Generală nr. 5, Corp B":
 Valoarea totală: - 5.991.214 mii lei
             din care C + M - 5.101.638 mii lei
 Durata de execuţie: 6 luni

Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la Programul Băncii Mondiale de reabilitare a şcolilor monumente istorice.

Art. 3. Se aprobă cofinanţarea  investiţiei cu suma de 1.000.000 mii lei.

Art. 4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să semneze Protocolul  de colaborare (anexat).

 Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.