Hotărârea nr. 398/2003

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA A PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV IOAN GHISE NR. 42.779 DIN 9 SEPTEMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA NR. 42.7

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 398

din data de 29 septembrie  2003

 

 

 Obiect: reclamaţia administrativă a Primarului Municipiului Braşov Ioan Ghişe  nr. 42.779 din 9 septembrie 2003;

 

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând reclamaţia administrativă  nr. 42.779 din 9 septembrie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Contencios şi pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 nr. ad. 42.779/2003;
 Având în vedere  prevederile art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;
 În temeiul art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se respinge reclamaţia administrativă nr. 42.779/2003 şi se menţin Hotărârile  Consiliului Local nr. 351/2003 şi 352/2003, în forma în care au fost adoptate din cauza lipsei calităţii procesuale active a reclamantului.