Hotărârea nr. 397/2003

OBIECT: MODUL DE OCUPARE A SPATIILOR DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV, DIN B-DUL EROILOR NR. 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 3 DIN H.C.L. NR. 320/2003,

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 397

29 septembrie 2003

 

 

  Obiect: modul  de  ocupare a spaţiilor din Primăria Municipiului Braşov, din B-dul Eroilor nr. 8;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Având în vedere prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 320/2003, potrivit cărora Direcţia Administraţie Publică Locală va prezenta situaţia ocupării spaţiilor din Primăria Municipiului Braşov şi va face propuneri de măsuri în consecinţă;
 Analizând propunerile formulate în acest sens de Direcţia Administraţie Publică Locală în raportul de specialitate nr. ad. 41.456/2003;
 În temeiul art. 46, alin. (5) din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri birourile Primăriei Municipiului Braşov din B-dul Eroilor nr. 8 vor fi ocupate de compartimentele de specialitate conform anexei care face parte integantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Se revocă H.C.L. nr. 69/2003 pe date prezentei.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.