Hotărârea nr. 396/2003

OBIECT: AVIZARE P.U.Z. - ZONA ZIZIN - TIMISUL SEC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRAT CU NR. 37.219/2003 AL SERVICIULUI

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 396

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect: avizare P.U.Z. - Zona Zizin - Timişul Sec;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu  nr. 37.219/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus avizare P.U.Z. - Zona Zizin - Timişul Sec;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se avizează P.U.Z. - Zona Zizin - Timişul Sec, iniţiat de Budi Ioan  şi elaborat de arh. Alina Roznovat.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.