Hotărârea nr. 395/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE BIROURI SI ATELIERE PRODUCTIE - CALEA FELDIOAREI NR. 35; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREG

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 395

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect: aprobare P.U.D. - Extindere birouri  şi ateliere producţie - Calea  Feldioarei nr. 35;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 42.175/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D.  - Extindere birouri şi ateliere  producţie, Calea Feldioarei nr. 35;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr.  453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă P.U.D. - Extindere birouri şi ateliere producţie, Calea Feldioarei  nr. 35, iniţiat de S.C. FOLIO Q S.R.L. şi S.C. ECOTERMIC S.R.L. şi elaborat de S.C. DOBRESCU ARH. S.R.L.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.