Hotărârea nr. 394/2003

OBIECT: MODIFICARE P.U.D. APROBAT CU H.C.L. NR. 337/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRAT CU NR. 42.367/2003 AL SER

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 394

din data de 29 septembrie 2003

 


  Obiect: modificare P.U.D.  aprobat cu H.C.L. nr. 337/2000;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 42.367/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus modificare P.U.D.  aprobat cu            H.C.L. nr. 337/2000;          
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă modificarea documentaţiei P.U.D. - Amenajare complex comercial Gară Călători, aprobat cu H.C.L. nr. 337/2000, prin creşterea coeficientului de utilizare a terenului de la 0,8 la 1,04.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.