Hotărârea nr. 393/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU FIRMA, LOCUINTA DE SERVICIU, STR. MERILOR F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRAT CU NR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 393

din data de 29 septembrie 2003

 

  Obiect: aprobare P.U.D. - Sediu firmă, locuinţă de serviciu, str. Merilor f.n.;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu  nr. 41.696/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D.  - Sediu firmă, locuinţă de serviciu, str. Merilor f.n.;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă P.U.D. - Sediu firmă, locuinţă de serviciu, str. Merilor f.n. Terenul este înscris în C.F. nr. 20601, sub nr. top. 10493/2/1/1/2. Documentaţia a fost iniţiată de Popovici Nicolae şi întocmită de S.C. GIRO CONSTRUCT S.R.L.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.