Hotărârea nr. 392/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - CONSTRUIRE 2 PENSIUNI - POIANA CRISTIANULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRAT CU NR. 37.000/

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 392

din data de 29 septembrie 2003

 

  Obiect: aprobare P.U.D. - Construire 2 pensiuni - Poiana Cristianului;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 37.000/2003,  al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D.  - Construire 2 pensiuni - Poiana Cristianului;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă P.U.D. - Construire 2 pensiuni - Poiana Cristianului, iniţiat de Baciu Claudiu şi  Miinea Petrea şi elaborat de S.C. EGO S.R.L., înscris în C.F. nr. 13269,  nr. top. 14129/2, 14129/3, 14129/4, 14129/5.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.