Hotărârea nr. 391/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, DEALUL SPIRII NR. 39; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRAT CU NR. 40.845/2003 AL SERVI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 391

din data de 29 septembrie 2003

 

 

  Obiect: aprobare P.U.D. - Locuinţă,  Dealul Spirii nr. 39;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 40.845/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D.  - Locuinţă,  Dealul Spirii nr. 39;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă P.U.D. - Locuinţă,  Dealul Spirii nr. 39, iniţiat de Pacioglu Dorin şi elaborat de  Agenţia de proiectare LISA.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.