Hotărârea nr. 390/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. NICOVALEI NR. 2 L; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRAT CU NR. AD. 38.187/2003 AL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 390

din data de 29 septembrie 2003

 


 Obiect: aprobare P.U.D. - Locuinţă, str. Nicovalei nr. 2 L;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. ad. 38.187/2003  al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D.  - Locuinţă, str. Nicovalei nr. 2 L;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k  şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă P.U.D. - Locuinţă, str. Nicovalei nr. 2 L, iniţiat de Ion Dumitrescu şi elaborat de S.C. PROIECT Braşov S.A.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.