Hotărârea nr. 39/2003

OBIECT: PRELUNGIREA TERMENULUI DE PUNERE ÎN FUNCTIUNE PREVAZUT LA ART. 8.5. SI ART. 8.5.1., DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 17 DIN 27 MAI 1997, MODIFICAT CONFORM ACT ADITIONAL NR. 2/2000, ÎNCHEIAT CU S.C. ASM INVEST S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MU

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 39

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: prelungirea termenului de punere în funcţiune prevăzut la art. 8.5.   şi art. 8.5.1., din contractul de concesiune nr. 17 din  27 mai 1997, modificat conform Act Adiţional  nr. 2/2000, încheiat cu  S.C. ASM INVEST S.R.L.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 1.821/2002, cu privire la prelungirea termenului de punere în funcţiune a Corpurilor "D" şi "F" ce fac parte din proiectul edificare Complex Comercial "Orizont 3000", cu încă 2 (doi) ani;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor), art. 13.1. din Contractul de Concesiune nr. 17/1997, încheiat cu ASM INVEST S.R.L.; Act adiţional nr. 2/2000, Certificatul de forţă majoră nr. 19.825/2002;
In temeiul art. 38, lit. f şi g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului prevăzut la art. 8.5. şi art. 8.5.1. din Contractul de Concesiune nr. 17 din 25 mai 1997, modificat conform Act adiţional  nr. 2/2000, încheiat cu ASM INVEST S.R.L. cu 2 ani.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.