Hotărârea nr. 389/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE TURISTICA S + P + 2 E + M, ZONA HOTEL TELEFERIC, POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 389

din data de 29 septembrie 2003

 

 

  Obiect: aprobare P.U.D. - Pensiune  turistică S + P + 2 E + M, zona Hotel Teleferic, Poiana Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate  nr. ad. 8.113/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D.  - Pensiune turistică S + P + 2 E + M, zona Hotel Teleferic, Poiana Braşov;
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia P.U.D. - Pensiune turistică S + P + 2E + M, zona Hotel Teleferic, Poiana Braşov, iniţiată de Oprea Gabriel şi elaborată de arh. Alina Roznovat, pe terenul identificat în C.F. nr. 20472, cu nr. top. 14208/1/1/1/2.


 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea instalaţiei de epurare ape uzate, devieri şi extinderi reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizaţie de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.