Hotărârea nr. 388/2003

OBIECT: APROBAREA ACHIZITIEI DE AUTOBUZE ÎN SISTEM LEASING; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE A BIROULUI TEHNIC INVE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 388

din data de 15 septembrie 2003

 

 
 Obiect: aprobarea  achiziţiei de autobuze în sistem leasing;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 septembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive a Biroului Tehnic Investiţii şi Programe Europene  din Direcţia Servicii Interne, înregistrat cu nr. 43.341 din 12 septembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea achiziţiei de autobuze în sistem leasing;
 Având în vedere Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002, art. 42;
 În temeiul art. 38, lit. l, m şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


 H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă achiziţionarea de autobuze în sistem leasing, în următoarele condiţii:

  a) - valoarea maximă a  avansului   - 6 miliarde lei (maxim 10 %)  conform H.C.L. nr. 274/2003

  b) - numărul de autobuze achiziţionate - 15 buc.
  c) - durata contractului de leasing  - 5 ani
  d) - felul leasingului  - leasing financiar


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.