Hotărârea nr. 387/2003

OBIECT: ÎNCHIRIEREA SPATIULUI UNDE FUNCTIONEAZA GRADINITA NR. 31, CU PROGRAM PRELUNGIT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 34.1

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 387

din data de 15 septembrie 2003

 

 Obiect: închirierea spaţiului unde funcţionează Grădiniţa nr. 31, cu program  prelungit;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 septembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. ad. 34.112 /2003, al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune reglementarea situaţiei privind Grădiniţa nr. 31, cu program prelungit;
 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2003;
 În temeiul art. 38, lit. d şi f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 1/2003, încheiat  între  Centrul Bugetar  Grădiniţa nr. 28 şi S.C. LUCA S.R.L., pentru imobilul situat în Braşov, str. Nicopole nr. 34 A, începând cu data de 16 iunie 2003, până la data de 1 septembrie 2004.

 Art. 2. Pentru perioada 16 iunie 2003 - 31 august  2003, chiria pentru imobilul menţionat la art. 1 va fi de 700 Euro/lună.

 Art. 3. Pentru perioada 1 septembrie 2003 - 1 septembrie 2004 chiria aferentă imobilului din str. Nicopole nr. 34 A, va fi de 1.000 Euro/lună.

 Art. 4.  Chiria va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R.pentru ziua în care se face plata, din creditele bugetare aprobate pentru Centrul Bugetar  Grădiniţa nr. 28, alocate din bugetul local.

 Art. 5.  Imobilul menţionat la art. 1  va fi destinat exclusiv activităţii didactice a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat - Grădiniţa cu program prelungit nr. 31.

 Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Centrul Bugetar Grădiniţa  nr. 28, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.