Hotărârea nr. 386/2003

OBIECT: VIRAMENTUL DE CREDITE BUGETARE ÎN SUMA DE 150.000 MII LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2003, ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI R

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 386

din data de 15 septembrie 2003

 


 Obiect: viramentul de credite bugetare în sumă de 150.000 mii lei;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 septembrie 2003,
 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget din Departamentul Servicii Interne, înregistrat cu nr. ad. 40.977 din 29 august 2003, prin care s-a propus aprobarea viramentului de credite bugetare, în sumă de 150.000 mii lei;
 Având în vedere adresa nr. 40.977 din 28 august 2003, procesul-verbal din data de 27 august 2003 şi ad. 38.186 din 20 august 2003 a Biroului Monitorizare, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport şi Tineret, punctul 2b,
 Văzând prevederile art. 18, alin. (2) din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit.  d  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 
H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se aprobă viramentul de credite bugetare, în sumă de 150.000 mii lei astfel: se majorează creditele bugetare aprobate, cu suma de 150.000 mii lei, la capitolul 57.02.02.200 "Învăţământ - învăţământ preşcolar - cheltuieli materiale", respectiv Centrul Bugetar nr. 1 pentru Grădiniţa nr. 64 şi se diminuează creditele bugetare aprobate, cu suma de 150.000 mii lei, de la capitolul 58.02.05.20 "Sănătate - Creşe - cheltuieli materiale", respectiv de la Serviciul Public de Administrare Creşe.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.