Hotărârea nr. 385/2003

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA NR. 35.773/2003 CE ARE CA OBIECT STABILIREA SUMEI DATORATE DE MUNICIPIUL BRASOV CATRE BANKCOOP BGCP - BANCA ÎN FALIMENT PRIN LICHIDATORI BRASOV, CE REPREZINTA CONTRAVALOAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. REPUBLICII

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 385

din data de 15 septembrie 2003

 

 Obiect: reclamaţia administrativă nr. 35.773/2003 ce are ca obiect stabilirea sumei  datorate de Municipiul Braşov către BANKCOOP BGCP - Bancă în faliment prin  Lichidatori Braşov, ce reprezintă contravaloarea imobilului situat în Braşov,
  str. Republicii nr. 51 - str. Mihail Sadoveanu nr. 16;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 septembrie 2003,
 Având în vedere reclamaţia administrativă înaintată de Bankcoop BGCP, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 35.773/22 iulie 2003; adresa D.A.P.L. ad. nr. 22.872/2003, privind stabilirea sumei datorate de Municipiul Braşov către Bankcoop BGCP - Bancă în faliment prin Lichidatori Braşov, ce reprezintă contravaloarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 51 - str. Mihail Sadoveanu nr.16; Sentinţa civilă nr. 75/S/04.02.2000 rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul civil nr. 7.711/1998, prin care s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 38.514/20.10.1995, ce are ca obiect imobilul situat în Braşov, str. Republicii nr. 51 şi str. Mihail Sadoveanu nr. 16, judeţul Braşov, înscris în C.F. 8933 Braşov, nr.top. 5475, 5474/2,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 235/2003 astfel: "Suma prevăzută la art. 1 se va deduce din suma de 95.765 USD datorată de Municipiul Braşov către Bankcoop BGCP, sumă ce reprezintă contravaloarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 51 şi str. Mihail Sadoveanu nr. 16 ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. 38.514/1995, anulat prin Sentinţa civilă nr. 75/S/4.02.2000 rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul civil nr. 7.711/1998".

 Art. 2. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 235/2003 cu art. 21 astfel: "Suma datorată de Municipiul Braşov către Bankcoop BGCP, respectiv 50.765 USD va fi achitată în lei, la cursul leu/USD comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata, până cel târziu la data de 15 aprilie 2004".

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2003, modificată conform art. 1 şi art. 2, va fi republicată.

 Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 235/2003

republicată conform H.C.L. nr. 385 di 15 septembrie 2003

 

Obiect: stabilirea sumei datorate de BANKCOOP B.G.C.P. -  Bancă în faliment prin Lichidatori Braşov pentru folosinţa spaţiilor situate în Braşov, str. Republicii nr. 51 - str. Mihail Sadoveanu nr. 16;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de   12 iunie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. ad. 71/2002/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind stabilirea sumei datorate de BANKCOOP B.G.C.P. Bancă în faliment prin Lichidatori - Braşov, pentru folosinţa spaţiilor situate în Braşov, str. Republicii nr.  51 - str. Mihail Sadoveanu nr. 16;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice  Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.  Se acceptă plata sumei de 45.000 U.S.D., ca sumă datorată de BANKCOOP S.A., pentru folosinţa spaţiilor din Braşov, str. Republicii nr. 51, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, în perioada cuprinsă între data încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 38.514/20 octombrie 1995 întocmit în baza H.C.L. nr. 126/1995, modificată prin H.C.L. nr. 140/1995 şi data eliberării acestor spaţii.

 Art. 2. Suma prevăzută la art. 1 se va deduce din suma de 95.765 USD datorată de Municipiul Braşov către Bankcoop BGCP, sumă ce reprezintă contravaloarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 51 şi str. Mihail Sadoveanu nr. 16 ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr.38.514/1995, anulat prin Sentinţa civilă nr. 75/S/4.02.2000 rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul civil nr. 7.711/1998.

 Art. 2.1. Suma datorată de Municipiul Braşov către Bankcoop BGCP, respectiv 50.765 USD va fi achitată în lei, la cursul leu/USD comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata, până cel târziu la data de 15 aprilie 2004.

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducere la îndeplinire a prezentei  hotărâri.