Hotărârea nr. 384/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 299 DIN 7 IULIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 41.098/2003 A S.C. RIAL S.R.L. BRASOV SI AVIZUL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 384

din data de 15 septembrie 2003

 

 Obiect:  modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 299 din 7 iulie 2003;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 septembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 41.098/2003 a S.C. RIAL S.R.L. Braşov şi avizul favorabil al Comisiei de monitorizare privind vânzarea locuinţelor în conformitate cu Legea  nr. 10/2001 şi H.G. nr.  498/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f şi h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se modifică articolul 2 din H.C.L. nr. 299 din 7 iulie 2003 care va avea următorul cuprins:
 "Terenul aferent locuinţelor vândute în temeiul Legii nr.10/2001 va fi înstrăinat odată cu construcţia, preţul fiind stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare".


 Art. 2. H.C.L. nr. 299 din 7 iulie 2003 va fi republicată.


 Art. 3. S.C. RIAL S.R.L. BRAŞOV, prin director general Alexandru Popa, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 299/2003

republicată conform H.C.L. nr. 384 din 15 septembrie 2003


 Obiect: demararea procedurilor de vânzare a locuinţelor de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  7 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 6.952 din 3 iulie 2003 a S.C. RIAL S.R.L. Braşov şi avizul favorabil al Comisiei de monitorizare privind vânzarea locuinţelor în conformitate cu Legea nr. 10/2001;
 Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995, privind reglementarea juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, art. 6 din H.G. nr.  11/1997 - privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995 şi art. 6 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi  art. 43, alin. 1 şi 3 şi art. 52 din Legea nr. 10/2001;
 În temeiul art. 38, lit. f şi h şi art. 46 din  Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Locuinţele ce nu au fost revendicate în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 10/2001, vor fi vândute cu respectarea dreptului de preemţiune al chiriaşilor ce au contract de închiriere valabil.


 Art. 2.  Terenul aferent locuinţelor vândute în temeiul Legii nr. 10/2001 va fi înstrăinat odată cu construcţia, preţul fiind stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


 Art. 3. S.C. RIAL S.R.L. Braşov, prin director general Alexandru Popa, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.