Hotărârea nr. 383/2003

OBIECT: APROBAREA SURSELOR DE FINANTARE PENTRU DESFASURAREA CORESPUNZATOARE A PROGRAMULUI DE EXPERTIZARE, PROIECTARE SI REABILITARE A IMOBILELOR CU RISC DE PRABUSIRE SITUATE ÎN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BRASOV ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 383

din data de 1 septembrie 2003

 


 Obiect: aprobarea surselor de finanţare pentru desfăşurarea corespunzătoare a programului de expertizare, proiectare şi reabilitare a imobilelor cu risc de prăbuşire situate în Centrul istoric al Municipiului Braşov ;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 septembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive a grupului de consilieri precum şi raportul de specialitate al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrat sub nr.  40.758/2003,
 Văzând şi prevederile H.C.L. nr. 276 din 30 iunie 2003 a Consiliului Local al Municipiului Braşov privind aprobarea sumelor obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002,
 În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 550/2002 şi ale art. 5, alin. 8 şi art. 9, alin. 4 din Legea nr. 189/1998 a finanţelor publice,
 În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. d şi f şi ale art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 3.300.000.000 lei pentru finanţarea programului de expertizare şi proiectare a imobilelor cu risc de prăbuşire situate în Centrul istoric al Municipiului Braşov.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.