Hotărârea nr. 382/2003

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI DIN BRASOV;STR. COLONEL BUZOIANU NR. 63;PARCHETUL NATIONAL ANTICORUPTIE - SERVICIUL ANTICORUPTIE BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2003

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 382

din data de 1 septembrie 2003

 

 Obiect: darea în  folosinţă gratuită a spaţiului din Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 63, Parchetul Naţional Anticorupţie - Serviciul Anticorupţie Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 septembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate al  S.C. RIAL S.R.L. nr. 14/26 august 2003, cu privire la darea în folosinţă gratuită a spaţiului din Braşov, str. Colonel Buzoianu   nr. 63, folosit de Parchetul Naţional Anticorupţie - Serviciul Anticorupţie Braşov, ca sediu al instituţiei;
 Văzând prevederile art. 38, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 
H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a spaţiului din Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 63 către Parchetul Naţional Anticorupţie - Serviciul Anticorupţie Braşov, pe o perioadă de 5 ani.


 Art. 2. S.C. RIAL S.R.L. Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

*** Republicată conform H.C.L. nr. 912 din 11 decembrie 2006