Hotărârea nr. 381/2003

OBIECT: REPREZENTAREA ÎN JUSTITIE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2003, ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI AVÂND CA OBIECT REPREZE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 381

din data de 1 septembrie 2003

 


 Obiect: reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 septembrie 2003,
 Analizând propunerea unui grup de consilieri având ca obiect reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Braşov şi înregistrată sub nr. 39.973/2003,
 Având în vedere dispoziţiile art. 58 din O.G. nr. 35/2002, privind regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; art. 70 şi art. 79, alin. 1, lit. c din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; precum şi dispoziţiile Decretului nr. 143/1955, privind organizarea şi funcţionarea oficiilor juridice,
 În temeiul art. 38, alin. 3 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă mandatarea preşedintelui de şedinţă în exerciţiu de a reprezenta în justiţie Consiliul Local al Municipiului Braşov.
 
 Art. 2. (1) Consilierii juridici din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov sunt mandataţi pentru a reprezenta în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi în toate cauzele interesele Consiliului Local Braşov.

              (2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, în cauzele în care sunt părţi Consiliul Local Braşov şi Primarul Municipiului Braşov sau Municipiul Braşov, preşedintele de şedinţă în exerciţiu va da mandat unui avocat pentru apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată.

            (3) În acest scop funcţionarii din aparatul propriu al Consiliului Local sau avocatul ales, pe baza mandatului preşedintelui de şedinţă în exerciţiu, vor face dovada calităţii lor, vor face cereri, vor administra probatoriul, vor primi şi vor da acte de procedură, vor răspunde la interogatoriu, vor solicita şi vor obţine investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive, vor formula căile de atac, adică vor face tot ce este necesar pentru ducerea la îndeplinire a prezentei, semnând în numele şi pentru Consiliul Local Braşov, semnătura lor fiind opozabilă Consiliului Local Braşov.


 Art. 3. Împuternicirea de reprezentare şi contractul de asistenţă juridică, după caz, vor fi semnate de către preşedintele de şedinţă în exerciţiu, care va negocia şi cheltuielile de judecată pentru fiecare dosar aflat pe rolul instanţei.

 Art. 4. (1) Sumele cuvenite drept onorariu apărătorului ales, potrivit contractelor de asistenţă juridică, vor fi plătite din bugetul local în termen de cinci zile de la data depunerii contractelor de asistenţă juridică la Serviciul Contabilitate al Primăriei Municipiului Braşov.

        (2) Pentru sumele încasate drept onorariu avocatul ales va da factură şi chitanţă descărcătoare.

 Art. 5. (1) Începând cu data rămânerii definitive a prezentei se revocă H.C.L. nr. 377/30 septembrie 2002 şi H.C.L. nr. 322/28 iulie 2003, republicată.

              (2) Împuternicirile de reprezentare şi contractele de asistenţă juridică semnate până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi în temeiul H.C.L. nr. 377/30 septembrie 2002 sau H.C.L. nr. 322/28 iulie 2003, republicată, îşi menţin valabilitatea până la soluţionarea irevocabilă a cauzelor pentru care au fost emise, respectiv încheiate.

 Art. 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, modificat conform celor de mai sus, se va republica.
 
 Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, preşedintele de şedinţă în exerciţiu şi funcţionarii din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.