Hotărârea nr. 380/2003

OBIECT: APROBAREA ALOCARII SUMELOR PROVENITE DIN VÂNZAREA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CONFORM LEGII NR. 550/2002 PENTRU REPARAREA SI RECONDITIONAREA FATADELOR IMOBILELOR DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BRASOV ; CONSILIUL L

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 380

din data de 1 septembrie 2003

 

 Obiect: aprobarea alocării sumelor provenite din vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002 pentru repararea şi recondiţionarea  faţadelor imobilelor din Centrul istoric al Municipiului Braşov ;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1 septembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive a grupului de consilieri precum şi raportul de specialitate al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrat sub nr. 40.756/2003,
 Văzând şi prevederile H.C.L. nr. 276 din 30 iunie 2003 a Consiliului Local al Municipiului Braşov privind aprobarea sumelor obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002,
 În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 550/2002 şi ale art. 5, alin. 8 şi art. 9, alin. 4 din Legea nr. 189/1998 a finanţelor publice,
 În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. d şi f şi ale art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se aprobă alocarea sumelor provenite din vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii în cuantum de 7.000.000.000 lei pentru repararea şi recondiţionarea faţadelor imobilelor din Centrul istoric al Municipiului Braşov şi achitarea documentaţiilor tehnico-economice aferente acestora.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.