Hotărârea nr. 38/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ST. O. IOSIF NR. 29 B, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI SECARA STEFAN, SECARA EUGENIA MARIA, NEDELEA CONSTANTIN SI NEDELEA EUGENIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 38

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Şt. O. Iosif nr. 29 B, în vederea  extinderii construcţiilor existente, beneficiari Secară Ştefan, Secară Eugenia Maria, Nedelea Constantin şi Nedelea Eugenia;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 1.037/2002, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Şt. O. Iosif nr. 29 B, în vederea extinderii construcţiilor existente;
Având în vedere prevederile art. 62, lit. e din Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice nr. 1.943/2001 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.1, alin. 2 din Legea  nr. 219/1998 (privind regimul  concesiunilor);
In temeiul  art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, Str. Şt. O. Iosif  nr. 29 B, identificat prin C.F. nr. 18014, cu nr. top. (2083/3/3 - 2083/2/1/3/3)/2, în suprafaţă de 26 m.p., aparţinând domeniului privat al statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către Secară Ştefan, Secară Eugenia Maria, Nedelea Constantin şi Nedelea Eugenia, în cote indivize.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, determinat în condiţii de piaţă, este de 50 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 2 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională Română pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Se înscrie dreptul de servitute de trecere cu piciorul şi autovehicule în favoarea  nr. top. (2083/3/3 - 2083/2/1/3/3)/2 din C.F. nr. 18014 şi nr. top. 2083/3/4 - 2083/2/1/3/4 din C.F. nr. 29319 ca fonduri dominante, asupra nr. top. (2083/3/3 - 2083/2/1/3/3)/1 ca fond servant.
 
 Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 4425/2000 este pentru extinderea locuinţei la imobilul înscris în C.F. nr. 29319, cu nr. top.  2083/3/4, 2083/2/1/3/4.

 Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.