Hotărârea nr. 379/2003

OBIECT: APROBAREA FUZIUNII ÎNTRE S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV S.A. SI R.A. TERMO SI APROBAREA ACTULUI MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. CET BRASOV S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 379

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: aprobarea fuziunii între S.C. Centrala Electrică de Termoficare Braşov S.A. şi  R.A. TERMO şi aprobarea actului modificator al actului constitutiv al  S.C. CET BRAŞOV S.A.;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând propunerea unui grup de consilieri, având ca obiect aprobarea actului constitutiv al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Braşov S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbţia R.A. TERMO Braşov,
 Având în vedere H.C.L. nr. 529/23.12.2002, privind fuziunea dintre  S.C. CET Braşov S.A şi R.A. Termo Braşov, H.C.L. nr. 530/23.12.2002, privind aprobarea de către R.A. Termo Braşov a fuziunii cu S.C. CET Braşov S.A., H.C.L. nr. 531/23.12.2002, privind aprobarea de către S.C. CET Braşov S.A. a fuziunii cu R.A. Termo Braşov,
 Având în vedere faptul că proiectul de fuziune a fost publicat în Monitorul Oficial,
 Ţinând cont de faptul că împotriva proiectului de fuziune nu a fost depusă opoziţie,
 Luând act de faptul că hotărârea de fuziune îşi produce pe deplin efecte;
 Având în vedere dispoziţiile art. 233 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale,
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi j şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă de către S.C. CET Braşov S.A., în baza art. 240, alin. 1 din Legea  nr. 31/1990, republicată, fuziunea prin absorbţie de către S.C. CET Braşov S.A. ca societate absorbantă şi Termo Braşov R.A. ca unitate absorbită.

 Art. 2. Se aprobă de către Termo Braşov R.A., în baza art. 240, alin. 1 din Legea  nr. 31/1990, republicată, fuziunea prin absorbţie de către S.C. CET Braşov S.A. ca societate absorbantă şi Termo Braşov R.A. ca unitate absorbită.

 Art. 3. Se aprobă, în baza art. 242, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, actul modificator al actului constitutiv al S.C. CET S.A. şi se dispune publicarea în Monitorul Oficial, delegându-se pentru semnarea actului în formă autentică şi îndeplinirea formalităţile de publicare, domnul GULACSI - GOLOGAN IOSIF.

 Art. 4. Acţiunile societăţii rezultate din fuziune nu sunt proprietatea Municipiului Braşov, ci sunt deţinute de aceasta, prin reprezentant legal, Consiliul Local.

 Art. 5. S.C. CET BRAŞOV S.A. şi R.A. TERMO BRAŞOV vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.