Hotărârea nr. 378/2003

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA R.A. TERMO A CENTRALELOR TERMICE, A PUNCTELOR TERMICE, A ECHIPAMENTELOR SI A RETELELOR AFERENTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 8

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 378

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: darea în administrarea R.A. TERMO a centralelor termice, a punctelor termice, a  echipamentelor şi a reţelelor aferente;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 8.459/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind darea în administrarea R.A. Termo a centralelor termice, a punctelor termice, a echipamentelor şi a reţelelor aferente,
 În temeiul art. 125 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă darea în administrarea R.A. TERMO a centralelor termice, a punctelor termice, a echipamentelor şi a reţelelor aferente, aflate în patrimoniul public al Municipiului Braşov, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.