Hotărârea nr. 377/2003

OBIECT: APROBAREA UNEI CONVENTII DE PARTENERIAT DINTRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV SI ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 377

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: aprobarea unei Convenţii de parteneriat dintre Direcţia de Servicii Sociale Braşov  şi Asociaţia CARITAS Mitropolitan Greco-Catolic Blaj;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale, prin care s-a propus aprobarea unei Convenţii de parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale şi Asociaţia CARITAS Mitropolitan Greco-Catolic Blaj,
 Având în vedere prevederile art. 3, lit. d şi art. 12 ale Legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social,
 În temeiul art. 38, lit.  i, s, x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă Convenţia de Parteneriat dintre Direcţia de Servicii Sociale şi Asociaţia CARITAS Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cantinei Sociale Mobile, conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3. Cantina Socială Mobilă va funcţiona pe perioada de valabilitate a convenţiei de parteneriat între 1 septembrie 2003 - 31 decembrie 2003.

 Art. 4. Direcţia de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.