Hotărârea nr. 376/2003

OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA PE TERMEN DETERMINAT A CENTRULUI OLIMPIC POIANA BRASOV, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 22231, LA C + 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNERE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 376

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: revocarea dreptului de folosinţă gratuită pe termen determinat a Centrului Olimpic Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 22231, la C + 3;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 1.681/2003, prin care se propune revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Centrului Olimpic Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 22231 la C + 3,
 Având în vedere H.G. nr. 1.179/13 noiembrie 1986,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se revocă dreptul de folosinţă gratuită pe termen determinat a Centrului Olimpic Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 22231 la C + 3.

 Art. 2. Se radiază dreptul de folosinţă gratuită a Centrului Olimpic Poiana Braşov din  C.F. 22231, sub nr. top. 14223/9/2, 14223/9/3 şi 14223/9/1/1.

 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va prelua în administrare imobilul situat în Poiana Braşov, cunoscut sub numele de Vila Orizont compus din teren şi construcţie în suprafaţă de 1.795 m.p., înscris în C.F. 22231, sub nr. top. 14223/9/2.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.