Hotărârea nr. 375/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1, ALIN. (1) DIN H.C.L. NR. 118/2000, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 342/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 7.931/2003, PRIN C

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 375

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: modificarea art. 1, alin. (1) din H.C.L. nr. 118/2000, republicată conform H.C.L. nr. 342/2000;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 7.931/2003, prin care se propune modificarea art. 1, alin. (1) din H.C.L. nr. 118/2000, republicată conform H.C.L. nr.  342/2000,
 Având în vedere Sentinţa civilă nr. 613/A/1999 irevocabilă şi adresa Judecătoriei Braşov - Cartea Funciară cu nr. 20552-20558/15.06.2000, c.f. conex cu nr. 29577/11.09.2000,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1, alin. (1) din H.C.L. nr. 118/2000, republicată conform H.C.L. nr. 342/2000, după cum urmează:

 "- str. Lupeni f.n., teren identificat în C.F. nr. 22495 Braşov, cu nr.top. 2068/6/4/23/1, în suprafaţă de 137,27 m.p. şi C.F. nr. 23769 Braşov, cu nr.top. 2068/6/4/44/1/1/1/2, în suprafaţă de 663 m.p.".

 Art. 2. Hotărârea nr. 118/2000, republicată conform H.C.L. nr. 342/2000, astfel modificată va fi republicată.

 Art. 3. Se împuterniceşte Serviciul Public Patrimoniu să încheie actul autentic de schimb, menţionat la art. 1.

 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 118/2000

republicată conform H.C.L. nr. 342/2000, republicată conform H.C.L. nr. 375 din 25 august 2003

  

  Obiect: atribuirea unui teren la schimb numiţilor TODAŞCĂ ARETA şi NEDELCU  HOREA IOAN;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   27 decembrie 2000,
 Analizând referatul nr. 1574/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune atribuirea unui teren la schimb doamnei Todaşcă Areta şi domnului Nedelcu Horea Ioan,
 Având în vedere Sentinţa civilă irevocabilă nr. 613/A/1999, prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă atribuirea la schimb în echivalenţă valorică, doamnei TODAŞCĂ ARETA şi domnului NEDELCU HOREA IOAN, următoarele terenuri situate în Braşov:
 - str. Lupeni f.n., teren identificat în C.F. nr. 22495 Braşov, cu nr. top. 2068/6/4/23/1, în suprafaţă de 137,27 m.p. şi C.F. nr. 23769 Braşov, cu nr. top. 2068/6/4/44/1/1/1/2, în suprafaţă de 663 m.p.,
 - str. Lungă (intrare complex studenţesc), teren înscris în C.F. nr. 11503, cu nr. top. 285/2, în suprafaţă de 890,66 m.p.,
 - str. Vasile Lupu (str. Avram Iancu nr. 121), teren înscris în C.F. nr. 14964, cu nr.top. (1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144/2, 1145/2)/2, cu suprafaţa de 502 m.p., conform planului de situaţie vizat de Direcţia Arhitectură Urbanism,
 - str. Colectiviştilor nr. 7, teren înscris în C.F. nr. 13752, cu nr.top. 11288/1, în suprafaţă de 540 m.p.,
 - str. Bogdan Ioan nr. 21, teren înscris în C.F. nr. 18095, cu nr.top. (933-943/b, 933-943/e)/II, în suprafaţă de 1020,6 m.p.,
 - str. Dr. I. Marinescu - lotul 10 - teren înscris în C.F. nr. 12219, cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/10), în suprafaţă de 420 m.p. şi nr.top. (5815-5816-5818)/(2/11) - lotul 11, în suprafaţă de 350 m.p.,
 - str. De Mijloc nr. 187, teren înscris în C.F. nr. 23089, cu nr.top. 997/1, 998/1, 999/2/1; 990/1; 995/1; 996/1, în suprafaţă de 759,60 m.p.

 
 Art. 2. Se radiază din C.F. nr. 23089, cu nr.top. 997/1; 998/1; 999/2/1; 990/1; 995/1; 996/1, cele "2 corpuri de clădire constituite în anul 1930, tip. P + E, cu pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă" şi se va înscrie: teren de construcţii în suprafaţă de 759,6 m.p.


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.