Hotărârea nr. 374/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. SACELELOR NR. 1, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR FUNDATIA F.E.G. IASI, FILIALA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 374

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Săcelelor nr. 1, în vederea realizării  unui acces din exterior, beneficiar Fundaţia F.E.G. Iaşi, filiala Braşov;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 4.461/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Săcelelor nr. 1,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr.  219/1998,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. Săcelelor nr. 1, identificat prin C.F. nr. 31110, cu nr. top. 7476/2/7/1/1, în suprafaţă de 3,60 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Fundaţia F.E.G. Iaşi, filiala Braşov.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 EURO/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 EURO/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 1300/2003 este de realizare a unui acces din exterior (windfang) la imobilul înscris în C.F. 31112 cu nr. top. 7476/2/8/1/2/2.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.