Hotărârea nr. 373/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 75, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI AXINTE LOREDANA ELENA SI BOSTANORESTE FLAVIUS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 373

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 75, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Axinte Loredana Elena şi Bostan Oreste Flavius;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 5.080/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 75,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 75, identificat prin C.F. nr. 22610, cu nr. top. 8830/9 în suprafaţă de 5,40 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Axinte Loredana Elena şi Bostan Oreste Flavius.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 EURO/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 EURO/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5250/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 30082 cu nr.top. 8833/4/XXX.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.